Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 | INLEIDING

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden gebruik ik “ik” of “mijn” waar Femke Coacht Buiten wordt bedoeld. Ik ben Natuurcoach en ik gebruik deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van mijn diensten.


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2.2 Een overeenkomst omvat alle afspraken die gemaakt worden tussen mij en jou, de klant, over de aan te bieden diensten. Na een eventueel intakegesprek worden deze afspraken door mij via mail bevestigd aan jou.


ARTIKEL 3 | BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Ik richt mij op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Femke Coacht Buiten is onderdeel van FMS Advies en Ondersteuning. Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 65328132 

Contact via: femke@femkecoachtbuiten.nl


ARTIKEL 4 | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1  In mijn werk deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het nakomen van afspraken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten die je krijgt. Ik kan niet garanderen dat mijn coaching, training of workshops successen in je leven of bedrijf genereert (resultaatverplichting).
Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn trajecten met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het traject voor je klaar (inspanningsverplichting). De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat per onderdeel omschreven op de website.
4.2 Als klant zorg je ervoor dat alle informatie, waarvan ik aan heb gegeven dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoud ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


ARTIKEL 5 | NIET GOED GELD TERUG GARANTIE EN/OF PROEFPERIODE

5.1 Ik vind het belangrijk dat mijn klanten tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 30 (dertig) dagen na de start van een training- of coachingstraject je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan femke@femkecoachtbuiten.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het eventueel ontvangen materiaal in te leveren. Let op: deze garantie geld niet voor workshops.
 5.2 Na de 30 (dertig) daagse periode is het wel nog mogelijk om het trainings- of coachingstraject te annuleren. (zie verder artikel 8)


ARTIKEL 6 | PRIJZEN EN OFFERTES

6.1 Alle offertes en prijsopgaven die door mij worden gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
6.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij mij beschikbare informatie.
6.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door jou voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door mij is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
6.4 In de overeenkomst kunnen meer prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.


ARTIKEL 7 | BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling over tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit kan in een keer of in termijnen. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum bij een trainings- of coachingstraject. Als je het bedrag in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het traject de verplichting tot betaling bestaan.
7.2 Indien je achterloopt met betalingen of verzuimt te betalen is dan houd ik mij het recht voor om een training- of coachingsgesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor een sessie, maar deze sessie moet wel binnen een redelijke termijn van het traject zijn. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Indien ik de vordering ter incasso uit handen geef ben je als klant tevens de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.
7.3 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dien je als klant dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij mij.
7.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trajecten, programma’s of offertes.
7.5 Deelname kaarten die gekocht worden voor een workshop kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.


ARTIKEL 8 | DUUR EN BEËINDIGING

8.1 De duur van het coachtraject, zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen de klant en mij, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd
8.2 Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door jou, de klant, indien jij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
8.3 Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden. Dus moet je het volledige in de overeenkomst afgesproken bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging met restitutie niet mogelijk is.


ARTIKEL 9 | AANMELDING, BETALING EN ANNULERING VOOR TRAININGEN EN WORKSHOPS MET OPEN INSCHRIJVING

9.1 Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving geld als betalingsvoorwaarde dat bij aanvang van de training en/of workshops het volledige bedrag op mijn rekening moet zijn bijgeschreven.
9.2 Annulering als klant: Jij als klant verplicht je een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan mij. Bij een deze annulering zullen we eerst overleggen om te kijken of er passende alternatieven zijn. Zo niet dan gelden annuleringsvoorwaarden.  

Deze zijn als volgt:

  1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
  2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

9.3 Annulering door mij: Ik behoud mij het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een klant te weigeren. Ik verplicht me de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaal in dat geval 100% van het tot dan toe door de klant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.


ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM / MATERIALEN.

10.1 Op de teksten en materialen van de downloads, trainingen en workshops bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan de teksten en materialen te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
10.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in eigen werk, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
10.3 Ik streef er naar de downloads en beschikbaar gestelde materialen levenslang online voor mijn klanten toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.


ARTIKEL 11 | HET VERZETTEN VAN AFSPRAKEN

11.1 Indien jij als klant de door ons gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal ik de kosten in rekening brengen en ben je verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
11.2 Wanneer je zonder vooraf te informeren niet op komt dagen bij een afspraak worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en ben je verplicht deze te betalen.
11.3 Ik behoud mij het recht om afspraken te verzetten of te annuleren indien ik niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Ik streef ernaar jou zo vroeg mogelijk hierover de informeren.


ARTIKEL 12 | GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen, adviesopdrachten of workshops.
12.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel jou als klant als de samenleving behoud ik mij het recht de geheimhouding te doorbreken en zal ik de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
12.3 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan ben ik niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
12.4 Ik neem de privacy van mijn klanten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.


ARTIKEL 13 | AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW
13.2 In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
13.3 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht, is uitgesloten. Jij als klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
13.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.


ARTIKEL 14 | KLACHTENPROCEDURE

14.1 Mocht je ontevreden zijn over een traject of een onderdeel van de in de overeenkomst afgesproken diensten of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
14.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald traject of onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
14.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


ARTIKEL 15 | OVERIG

15.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk of via e-mail tussen mij en jou overeengekomen zijn.
15.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen


ARTIKEL 16 | GESCHILLEN

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.  Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.


ARTIKEL 17 | TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


ARTIKEL 18 | WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

18.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
18.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Privacy verklaring

Femke Coacht Buiten ('''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Femke Coacht Buiten acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.femkecoachtbuiten.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 14 april 2023


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Femke Coacht Buiten aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Internetbrowser en apparaat type

Bankrekeningnummer

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Femke Coacht Buiten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Femke Coacht Buiten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 24 maanden.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;

Encryptie van data;

Pseudonimiseren van data;

Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;

Overdrachten alleen over SSL;

Purpose-bound toegangsbeperkingen;

Controle van erkende autorisaties.Websites en Diensten van derden

Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Cookie statement

Deze Cookie Statement is van toepassing op de website www.femkecoachtbuiten.nl. Deze website is van Femke Schol, gevestigd te Midwoud. Femke Coacht Buiten maakt gebruik van cookies op de website om deze te verbeteren en zo interessant mogelijk te maken voor u. Hieronder vindt u meer informatie over cookies en waarvoor wij ze gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites plaatsen op de computer, mobiele telefoon of tablet van bezoekers. Dit om het gebruiksgemak te verhogen. Zo zorgen cookies ervoor dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Uw voorkeuren worden onthouden.

Wij maken onderscheid tussen noodzakelijke, analyserende en advertentie cookies.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig om een website goed te laten werken. Zo zou u bijvoorbeeld geen video’s kunnen bekijken zonder deze cookies. Femke Coacht Buiten gebruikt:

Femke Coacht Buiten-web sessie

Doel: Deze cookie slaat tijdelijk informatie op over uw bezoek (een sessie), zodat u een formulier niet opnieuw hoeft in te vullen bij het herladen van een pagina.

Naam: has_js Bewaartermijn: Einde sessie

Delen: We delen uw informatie niet met derden. Zie ook onze Privacyverklaring

Cookiemelding

Doel: Deze cookie slaat uw voorkeur op betreffende de cookiemelding, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft op te geven.

Naam: cookie-agreed

Bewaartermijn: 100 dagen

Delen: We delen uw informatie niet met derden. Zie ook onze Privacyverklaring

YouTube

Doel: Door dit cookie kunt u video’s op onze website bekijken.

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, YSC en use_hitbox

Bewaartermijn: 6 maanden

Delen: YouTube deelt anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google

Vimeo

Doel: Door dit cookie kunt u video’s op onze website bekijken.

Naam: vuid, html_player

Delen: Vimeo deelt anonieme data met derden. Zie ook de Cookie Policy van Vimeo

Social Media

De cookies van socialenetwerksites zorgen ervoor dat u informatie als een blogpost, video’s en pagina’s kunt liken of delen met anderen. Femke Coacht Buiten heeft op de website staan:

Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, YouTube en Vimeo.

Cloudflare

Doel: Dit cookie helpt u om sneller de website te bekijken en de website te beveiligen.

Naam: _cfduid Bewaartermijn: 1 jaar

Delen: Cloudflare deelt geen persoonsgegevens met derden. Zie ook de Security Policy van Cloudflare

Analyserende cookies

Met analyserende cookies kunnen we het gebruik van de website meten en technische fouten ontdekken. Deze informatie maakt het mogelijk om onze website elke keer weer iets beter te maken. Femke Coacht Buiten gebruikt:

Google Analytics

Doel: Met Google Analytics meten we hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang een bezoek duurde. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.

Namen: _ga, _gid, _gat

Bewaartermijn: Deze cookies komen van Google Analytics en worden maximaal 2 jaar, 24 uur en 10 minuten bewaard.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google

Google Tag Manager

Doel: Met Google Tag Manager kunnen we eenvoudig stukjes code toevoegen aan onze website, waardoor we het gebruik kunnen meten, bijvoorbeeld hoe vaak een knop wordt aangeklikt. Zo kunnen we de website blijven verbeteren.

Namen: _dc_gtm

Bewaartermijn: Einde sessie

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google

Hotjar

Doel: Wij maken gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.

Namen: _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys, _hjIncludedInSample

Bewaartermijn: Dit cookie komt van Hotjar en wordt maximaal 1 jaar bewaard.

Delen: Hotjar deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy van Hotjar

Advertentie cookies

Advertentie cookies maken het mogelijk om de informatie die we u tonen (ook op een andere website) aan te laten sluiten op uw interesses. Zodat we u gerichtere aanbiedingen kunnen doen.

Google Adwords

Doel: Deze cookies maken inzichtelijke welke advertenties met Google Adwords goed werkten. Hierdoor kunnen we nog gerichtere en betere advertenties inrichten voor u.

Namen: NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID, AID

Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Delen: Google deelt anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google

DoubleClick

Doel: Dit cookie ziet welke pagina’s je bezoekt. Hierdoor kunnen we op andere websites relevante advertenties tonen. Ook ziet dit cookie of je een advertentie hebt gezien en erop geklikt, en of je uiteindelijk een bestelling hebt gedaan.

Namen: id, _drt_, _gads

Bewaartermijn: maximaal 18 maanden

Delen: Google deelt anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google

Google Dynamic Remarketing / GA Audiences

Doel: Deze cookies zien hoe je op onze website terecht bent gekomen, hoe vaak je deze bezocht en hoe lang je er bleef. Hiermee kunnen we je meer gerichtere aanbevelingen van onze producten doen.

Namen: utma, utmb, utmc, utmv en utmz

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Delen: Google deelt anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google

Facebook pixel

Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

Op onze website zijn buttons opgenomen om artikelen te kunnen promoten (liken) of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wil je meer lezen, bekijk dan de privacyverklaring van Facebook of Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Wat gebeurt er als u cookies standaard uitzet?

In dat geval kunt u van sommige onderdelen op de website mogelijk geen of niet volledig gebruik maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

U kunt altijd besluiten opgeslagen cookies van uw computer, mobiele telefoon of tablet te verwijderen. In de handleiding of online helpomgeving van uw internetbrowser kunt u vinden hoe u dat precies doet:

Firefox

Explorer

Chrome

Disclaimer

INHOUD VAN DE WEBSITE

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Femke Coacht Buiten niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Femke Coacht Buiten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Femke Coacht Buiten.

Femke Coacht Buiten kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Femke Coacht Buiten kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Femke Coacht Buiten behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

BEELDMATERIAAL

Voor al het beeldmateriaal dat is gebruikt op deze website is gebruiksrecht verkregen. Bent u van mening dat een foto op deze website onterecht wordt gebruikt, neemt u dan contact met ons op.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site kunt u een aantal links treffen naar andere websites. Femke Coacht Buiten is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de cookie statement, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.