Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 | INLEIDING

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden gebruik ik “ik” of “mijn” waar Femke Coacht Buiten wordt bedoeld. Ik ben Natuurcoach en ik gebruik deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van mijn diensten.


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2.2 Een overeenkomst omvat alle afspraken die gemaakt worden tussen mij en jou, de klant, over de aan te bieden diensten. Na een eventueel intakegesprek worden deze afspraken door mij via mail bevestigd aan jou.


ARTIKEL 3 | BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Ik richt mij op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Femke Coacht Buiten is onderdeel van FMS Advies en Ondersteuning. Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 65328132 

Contact via: femke@femkecoachtbuiten.nl


ARTIKEL 4 | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1  In mijn werk deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het nakomen van afspraken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten die je krijgt. Ik kan niet garanderen dat mijn coaching, training of workshops successen in je leven of bedrijf genereert (resultaatverplichting).
Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn trajecten met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het traject voor je klaar (inspanningsverplichting). De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat per onderdeel omschreven op de website.
4.2 Als klant zorg je ervoor dat alle informatie, waarvan ik aan heb gegeven dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoud ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


ARTIKEL 5 | NIET GOED GELD TERUG GARANTIE EN/OF PROEFPERIODE

5.1 Ik vind het belangrijk dat mijn klanten tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 30 (dertig) dagen na de start van een training- of coachingstraject je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan femke@femkecoachtbuiten.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het eventueel ontvangen materiaal in te leveren. Let op: deze garantie geld niet voor workshops.
 5.2 Na de 30 (dertig) daagse periode is het wel nog mogelijk om het trainings- of coachingstraject te annuleren. (zie verder artikel 8)


ARTIKEL 6 | PRIJZEN EN OFFERTES

6.1 Alle offertes en prijsopgaven die door mij worden gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
6.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij mij beschikbare informatie.
6.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door jou voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door mij is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
6.4 In de overeenkomst kunnen meer prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.


ARTIKEL 7 | BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling over tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit kan in een keer of in termijnen. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum bij een trainings- of coachingstraject. Als je het bedrag in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het traject de verplichting tot betaling bestaan.
7.2 Indien je achterloopt met betalingen of verzuimt te betalen is dan houd ik mij het recht voor om een training- of coachingsgesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor een sessie, maar deze sessie moet wel binnen een redelijke termijn van het traject zijn. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Indien ik de vordering ter incasso uit handen geef ben je als klant tevens de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.
7.3 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dien je als klant dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij mij.
7.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trajecten, programma’s of offertes.
7.5 Deelname kaarten die gekocht worden voor een workshop kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.


ARTIKEL 8 | DUUR EN BEËINDIGING

8.1 De duur van het coachtraject, zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen de klant en mij, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd
8.2 Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door jou, de klant, indien jij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
8.3 Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden. Dus moet je het volledige in de overeenkomst afgesproken bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging met restitutie niet mogelijk is.


ARTIKEL 9 | AANMELDING, BETALING EN ANNULERING VOOR TRAININGEN EN WORKSHOPS MET OPEN INSCHRIJVING

9.1 Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving geld als betalingsvoorwaarde dat bij aanvang van de training en/of workshops het volledige bedrag op mijn rekening moet zijn bijgeschreven.
9.2 Annulering als klant: Jij als klant verplicht je een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan mij. Bij een deze annulering zullen we eerst overleggen om te kijken of er passende alternatieven zijn. Zo niet dan gelden annuleringsvoorwaarden.  

Deze zijn als volgt:

  1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
  2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

9.3 Annulering door mij: Ik behoud mij het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een klant te weigeren. Ik verplicht me de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaal in dat geval 100% van het tot dan toe door de klant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.


ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM / MATERIALEN.

10.1 Op de teksten en materialen van de downloads, trainingen en workshops bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan de teksten en materialen te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
10.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in eigen werk, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
10.3 Ik streef er naar de downloads en beschikbaar gestelde materialen levenslang online voor mijn klanten toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.


ARTIKEL 11 | HET VERZETTEN VAN AFSPRAKEN

11.1 Indien jij als klant de door ons gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal ik de kosten in rekening brengen en ben je verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
11.2 Wanneer je zonder vooraf te informeren niet op komt dagen bij een afspraak worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en ben je verplicht deze te betalen.
11.3 Ik behoud mij het recht om afspraken te verzetten of te annuleren indien ik niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Ik streef ernaar jou zo vroeg mogelijk hierover de informeren.


ARTIKEL 12 | GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen, adviesopdrachten of workshops.
12.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel jou als klant als de samenleving behoud ik mij het recht de geheimhouding te doorbreken en zal ik de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
12.3 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan ben ik niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
12.4 Ik neem de privacy van mijn klanten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.


ARTIKEL 13 | AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW
13.2 In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
13.3 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht, is uitgesloten. Jij als klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
13.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.


ARTIKEL 14 | KLACHTENPROCEDURE

14.1 Mocht je ontevreden zijn over een traject of een onderdeel van de in de overeenkomst afgesproken diensten of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
14.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald traject of onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
14.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


ARTIKEL 15 | OVERIG

15.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk of via e-mail tussen mij en jou overeengekomen zijn.
15.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen


ARTIKEL 16 | GESCHILLEN

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.  Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.


ARTIKEL 17 | TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


ARTIKEL 18 | WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

18.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
18.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.